YHDITYKSEN SÄÄNNÖT

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

 Yhdistyksen nimi on Kasaripokraus ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää junioreiden nyrkkeilytoimintaa ja pitää yllä 1980-luvulla ja 

sitä aiemmin nyrkkeilyn parissa työskennelleiden yhteydenpitoa.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys luo tapahtumia ja kokoontumisia entisten ja nykyisten 

nyrkkeilyn ystävien kanssa sekä myöntää stipendejä, palkintoja ja muita kannustimia. Varat 

toimintaan kerätään pääsääntöisesti jäsenmaksujen ja lahjoitusten/sponsoreiden sekä mahdollisten 

testamenttien avulla. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää 

omaisuutta.

 

3. Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka hyväksyy 

yhdistyksen tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai 

oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet 

ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai 

kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on 

huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

 

4. Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun 

suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja 

kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

 

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 

muuta varsinaista jäsentä sekä 0-8 varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kahden (2) 

vuosikokouksen välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa 

keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun 

he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus 

on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan 

luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, tai sihteeri, kukin yksin.

 

7. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä 

myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Yhdistyksen 

vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen 

kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi 

ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen 

päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 

annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 

kuitenkin arpa.

 

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen 

kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse.

 

10. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on 

hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää 

kokouskutsuun.

 

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 

vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 

sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään 

yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen 

määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Copyright © 2020 Kasaripokraus ry. All Right Reserved.
Developed By Tatu Toikkanen